زمانبندی برنامه‌های همایش

پارت اول: 17:00 الی 18:30

استراحت و پذیرایی: 18:30 الی 19:00

پارت دوم: 19:00 الی 21:00

زمان و مکان برگزاری همایش