چرا نیازه این فرم درخواست مشاوره پر کنید؟

این مشاوره پیش نیاز شرکت در کارگاه 3 روزه بیزینس پروگرام کد 4 می‌باشد.

شما بعد از رزرو مشاوره، یک جلسه مشاوره رایگان تلفنی با امیر ارسلان قهاری خواهید داست.

بعد از مصاحبه 3 حالت زیر پیش رو شما خواهد بود:

  • انصراف شما از حضور در کارگاه و عودت وجه.
  • عدم تایید و یا عدم پذیرش شما در کارگاه و عودت وجه رزرو به شما.
  • تایید و پذیرفتن شما در کارگاه و کسر وجه رزرو از مبلغ کارگاه.

پس جای هیچ تردیدی نیست!